Warunki przekazów pieniężnych

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług wymiany walut i przekazu pieniężnego, świadczonych przez Firmę TONIO POLAND sp.z.o.o z siedzibą w „ul.św,Filipa 23/3 31-150 Kraków” zarejestrowana w KNF (Biuro Usług Płatniczych) pod nr BP2600/2020 zwana dalej FIRMĄ.

§2

FIRMA przyjmuje do wykonania zlecenia polegające na: wymianie wybranej waluty i przekazaniu środków pieniężnych po wymianie na PLN do beneficjenta określonego przez klienta, po kursie dnia określonym przez FIRMĘ oraz za opłatą manipulacyjną określoną w niniejszym regulaminie. Przekazanie środków realizowane będzie za pośrednictwem firmy Fintecom sp.z.o.o działającej pod nadzorem KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej nr IP4/2013.

§3

 1. Kurs wymiany prezentowany jest na niniejszej stronie internetowej i jest kursem zmiennym.
 2. Środki do przekazu klient wpłaca w formie gotówkowej w dowolnym oddziale banku wskazanego na niniejszej stronie internetowej.
 3. Środki do przekazu mogą być także przelane z innego banku na konto banku wskazanego na niniejszej stronie internetowej lub za pomocą karty płatniczej określonej w panelu administracyjnym klienta.
 4. Do zlecenia przekazu zlecający zobowiązany jest podać następujące informacje.
  • kwotę przekazu
  • rodzaj waluty
  • dane personalno-adresowe adresata przekazu
  • 26 cyfr konta adresata przekazu
  • tytuł przekazu

§4

 1. Jeżeli klient zleci przekaz do godziny 24:00 dnia roboczego FIRMA zobowiązuje się dokonać przekazu na konto odbiorcy w następnym dniu roboczym.
 2. W przeciwnym wypadku przekaz będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym.
 3. Czas realizacji przekazu liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie FIRMY.
 4. Przekazy zgłaszane w soboty lub dni świąteczne będą realizowane w najbliższym polskim dniu roboczym.

§5

 1. W przypadku przekazów na konto w PLN oplata wynosi 4 GBP lub 4 euro bez względu na kwotę przekazu.
 2. W przypadku przekazów na konta walutowe są one wysyłane z opcją transakcyjną, w których koszty banków pośredniczących ponosi odbiorca przekazu pieniężnego.
 3. Przekazy na konta w walucie PLN realizowane są w trybie ekspresowym, przekaz winien być zaksięgowany na koncie odbiorcy w czasie 24 godzin.
 4. W przypadku przekazów na konta w innej walucie niz PLN, oprócz opłaty zasadniczej, pobierana będzie prowizja na koszty opłat bankowych w wys. 0.25% – min.30zl, maks.100 zł.

§6

W przypadku podania przez klienta błędnych danych dotyczących adresata lub jego numeru konta lub pozostałych warunków przekazu określonych w par.3 p.4, środki po ich zwrocie przez bank mogą być zwrócone klientowi lub wysłane jeszcze raz po uprzednim potrąceniu kwoty opłaty manipulacyjnej właściwej dla danego typu przekazu lub innych opłat pobranych przez banki pośredniczące z tytułu zlecenia przelewu zawierającego błędy formalne.

§7

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji przekazów wynikające z działań siły wyższej oraz banków pośredniczących w realizacji przekazów. FIRMA odpowiada za terminowe nadanie przekazu do adresata wg zasad określonych w §4.

§8

FIRMA nie ponosi także odpowiedzialności za błędy niezawinione, wynikające z błędów Klienta, pośrednika (instytucji bankowej) i odbiorcy płatności.

§9

 1. Wymianu walut może zrealizować tylko Posiadacz Karty lub konta bankowego, korzystający ze swojego Konta Użytkownika.
 2. Waluta w której zostanie obciążona Karta Użytkownika to funt brytyjski (GBP) lub Euro (EUR) lub inna w zależności od tego jaką wybrał Użytkownik.
 3. Rozliczenie środków w walucie obcej na rachunku złotówkowym (PLN) Użytkownika następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym ustalonym prze Instytucje Płatniczą.
 4. Aktualny kurs walutowy jest widoczny po zalogowaniu do Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik dokonując transakcji akceptuje walutę transakcji, aktualny, widoczny kurs walutowy oraz dodatkowe opłaty widoczne podczas realizacji transakcji.
 6. Transakcja może być realizowana tylko na rachunek Banku Odbiorcy, którego walutą rozliczeniową jest waluta określona w systemie zgłoszenia przekazów.
 7. Posiadacz Karty wyraża zgodę na wejście przez Administratora Płatności w posiadanie wprowadzonych na stronie danych oraz przeprowadzenie ich weryfikacji.
 8. W celu autoryzacji transakcji FIRMA przekazuje Administratorowi Płatności za pośrednictwem strony, dane niezbędne do przeprowadzenia procesu autoryzacji.
 9. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z wprowadzenia przez Użytkownika błędnego numeru rachunku Odbiorcy.
 10. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy Banku Odbiorcy.
 11. Firma bierze odpowiedzialność za dane wysyłane przez strony zawierające w linku napis: https://www.toniosecurenet.com

§10

 1. Limity Transakcji określa FIRMA. Limity transakcji dla Karty / Konta Użytkownika wynosi 15000 euro bez konieczności przekazywania dokumentów tożsamości.
 2. Po przekroczeniu w/w limitu w ciagu 30 dni Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć kopie dowolnego dokumentu tożsamości potwierdzoną przez osobę zaufania publicznego.

§11

 1. Reklamacje przyjmowane są pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. FIRMA zobowiązuje się do sprawdzenia i wyjaśnienia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji.
 2. Postępowanie reklamacyjne określone jest w innym dokumencie zamieszczonym na stronie www.tonio.co.uk o nazwie „Rozpatrywanie reklamacji”.

§12

 1. FIRMA może odmówić wykonania usługi w przypadku, kiedy nadawca przekazu powyżej równowartości 15000 EURO nie dostarczy dokumentów mogących go zidentyfikować lub nie określi źródła pochodzenia przesyłanych pieniędzy.
 2. W przypadku zachowania Klienta niezgodnego z p.1 FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z wstrzymaniem zleconego przekazu.
 3. Wymienione w p.1 dokumenty nadawca przekazu może okazać osobiście w biurze FIRMY lub wysłać do FIRMY w postaci kopii potwierdzonej przez osobę zaufania publicznego.

§13

FIRMA oświadcza, że nie posiada żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych wobec osób trzecich oraz instytucji państwowych.

§14

Firma TONIO POLAND jest zobowiązana zgodnie z obowiązującym prawem do przeciwdziałania procederowi tzw. prania brudnych pieniędzy. Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.

Zgodnie z w/w ustawą jesteśmy zobowiązani w szczególności do:

Poniżej znajdują się akty prawne, z którymi każdy klient winien się zapoznać:

§15

 1. FIRMA zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych swoich klientów osobom trzecim za wyjątkiem instytucji związanych z realizacją przekazu pieniężnego lub innych organów państwowych posiadających stosowne uprawnienia ustawowe.
 2. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych od firmy TONIO związanych z oferowanymi usługami.

§16

 1. Klient zlecając usługę przekazu pieniężnego, akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Wszystkie spory rozstrzyga właściwy sąd w Polsce.
Nie pokazuj więcej tej informacji. Umieściliśmy pliki cookies na komputerze, aby uczynić tą stronę wygodniejszą w użytkowaniu. Poprzez kontynuowanie przeglądania wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej o polityce cookies.